بات موزیک تیم اسپیک

بات موزیک تیم اسپیک | رادیو ترپ

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک آل ورژن
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیکنسخه قدیم
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو جوان

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک آل ورژن
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیکنسخه قدیم
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو آوا

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک آل ورژن
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیکنسخه قدیم
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو پاپ

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک آل ورژن
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیکنسخه قدیم
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو خارجی

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک آل ورژن
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیکنسخه قدیم
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو چهرازی

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک آل ورژن
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیکنسخه قدیم
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو رپ موزیک

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک آل ورژن
 • دارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیکنسخه قدیم