سرور مچ کانتر استریک گلوبال آفنسیو

توجه ! به دلیل استفاده از منابع اختصاصی امکان لغو و بازگشت وجه وجود ندارد قبل ازخرید سرویس حتما توجه شود

سرور مچ سی اس گو - پلان 1

Plan 1 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 10 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت
سرور مچ سی اس گو - پلان 2

Plan 2 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 12 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت
سرور مچ سی اس گو - پلان 3

Plan 3 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 14 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت
سرور مچ سی اس گو - پلان 4

Plan 4 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 16 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت
سرور مچ سی اس گو - پلان 5

Plan 5 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 18 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت
سرور مچ سی اس گو - پلان 6

Plan 6 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 20 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت
سرور مچ سی اس گو - پلان 7

Plan 7 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 22 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت
سرور مچ سی اس گو - پلان 8

Plan 8 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 24 نفر
تحویل 1 تا 24 ساعت

  • پایه 64 تیکریت