سرور پابلیک کانتر استریک گلوبال آفنسیو

توجه ! به دلیل استفاده از منابع اختصاصی امکان لغو و بازگشت وجه وجود ندارد قبل ازخرید سرویس حتما توجه شود

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 1

Plan 1 | CSGO Public Server
ظرفیت سرور 10 نفر

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 2

Plan 2 | CSGO Public Server
ظرفیت سرور 12 نفر

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 3

Plan 3 | CSGO Public Server
ظرفیت سرور 14 نفر

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 4

Plan 4 | CSGO Public Server
ظرفیت سرور 16 نفر

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 5

Plan 5 | CSGO Public Server
ظرفیت سرور 18 نفر

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 6

Plan 6 | CSGO public Server
ظرفیت سرور 20 نفر

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 7

Plan 7 | CSGO Public Server
ظرفیت سرور 22 نفر

سرور پابلیک سی اس گو - پلان 8

Plan 8 | CSGO Public Server
ظرفیت سرور 24 نفر