هاست لینوکس سی پنل آلمان

هاست لینوکس سی پنل آلمان - پلن 1
 • 200 مگابایت

  فضا

 • SSD Nvme

  هارد پرسرعت

 • نامحدود

  ترافیک ماهانه

 • cPanel™ Cloud

  کنترل پنل

 • LiteSpeed

  وب سرور سریع

 • رایگان سی پنل

  گواهی SSL

 • 30 عدد

  تعداد دیتابیس

 • نامحدود

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  پارک و ساب دامین

 • ۱ سایت 

  قابلیت میزبانی

 • آلمان - هرتز

  محل دیتاسنتر

هاست لینوکس سی پنل آلمان - پلن 2
 • 500 مگابایت

  فضا

 • SSD Nvme

  هارد پرسرعت

 • نامحدود

  ترافیک ماهانه

 • cPanel™ Cloud

  کنترل پنل

 • LiteSpeed

  وب سرور سریع

 • رایگان سی پنل

  گواهی SSL

 • 30 عدد

  تعداد دیتابیس

 • نامحدود

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  پارک و ساب دامین

 • ۱ سایت 

  قابلیت میزبانی

 • آلمان - هرتز

  محل دیتاسنتر

هاست لینوکس سی پنل آلمان - پلن 3
 • 1000 مگابایت

  فضا

 • SSD Nvme

  هارد پرسرعت

 • نامحدود

  ترافیک ماهانه

 • cPanel™ Cloud

  کنترل پنل

 • LiteSpeed

  وب سرور سریع

 • رایگان سی پنل

  گواهی SSL

 • 30 عدد

  تعداد دیتابیس

 • نامحدود

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  پارک و ساب دامین

 • ۱ سایت 

  قابلیت میزبانی

 • آلمان - هرتز

  محل دیتاسنتر

هاست لینوکس سی پنل آلمان - پلن 4
 • 2000 مگابایت

  فضا

 • SSD Nvme

  هارد پرسرعت

 • نامحدود

  ترافیک ماهانه

 • cPanel™ Cloud

  کنترل پنل

 • LiteSpeed

  وب سرور سریع

 • رایگان سی پنل

  گواهی SSL

 • 30 عدد

  تعداد دیتابیس

 • نامحدود

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  پارک و ساب دامین

 • ۱ سایت 

  قابلیت میزبانی

 • آلمان - هرتز

  محل دیتاسنتر

هاست لینوکس سی پنل آلمان - پلن 5
 • 3000 مگابایت

  فضا

 • SSD Nvme

  هارد پرسرعت

 • نامحدود

  ترافیک ماهانه

 • cPanel™ Cloud

  کنترل پنل

 • LiteSpeed

  وب سرور سریع

 • رایگان سی پنل

  گواهی SSL

 • 30 عدد

  تعداد دیتابیس

 • نامحدود

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  پارک و ساب دامین

 • ۱ سایت 

  قابلیت میزبانی

 • آلمان - هرتز

  محل دیتاسنتر

هاست لینوکس سی پنل آلمان - پلن 6
 • 5000 مگابایت

  فضا

 • SSD Nvme

  هارد پرسرعت

 • نامحدود

  ترافیک ماهانه

 • cPanel™ Cloud

  کنترل پنل

 • LiteSpeed

  وب سرور سریع

 • رایگان سی پنل

  گواهی SSL

 • 30 عدد

  تعداد دیتابیس

 • نامحدود

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  پارک و ساب دامین

 • ۱ سایت 

  قابلیت میزبانی

 • آلمان - هرتز

  محل دیتاسنتر

هاست لینوکس سی پنل آلمان - پلن 7
 • 10000 مگابایت

  فضا

 • SSD Nvme

  هارد پرسرعت

 • نامحدود

  ترافیک ماهانه

 • cPanel™ Cloud

  کنترل پنل

 • LiteSpeed

  وب سرور سریع

 • رایگان سی پنل

  گواهی SSL

 • 30 عدد

  تعداد دیتابیس

 • نامحدود

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  پارک و ساب دامین

 • ۱ سایت 

  قابلیت میزبانی

 • آلمان - هرتز

  محل دیتاسنتر