سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران - پلان 1
 • 1گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته
 • 30 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 2
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته
 • 30 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 3
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 40 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 4
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 50 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 5
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 50 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 6
 • 4گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 80 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 7
 • 5گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته
 • 80 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 8
 • 6گیگابایت رم
 • پردازنده 5 هسته
 • 100 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران - پلان 9
 • 8گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته
 • 100 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک