سرور مجازی گیمینگ ایران

vps-iran-game-p1

IR_Game_01

 • 1GB ddr4 RAM
 • 1 core 3.3GHz CPU
 • 20GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p2

IR_Game_02

 • 2GB ddr4 RAM
 • 1 core 3.3GHz CPU
 • 30GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p3

IR_Game_03

 • 3GB ddr4 RAM
 • 1 core 3.3GHz CPU
 • 40GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p4

IR_Game_04

 • 3GB ddr4 RAM
 • 2 core 6.6GHz CPU
 • 50GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p5

IR_Game_05

 • 4GB ddr4 RAM
 • 2 core 6.6GHz CPU
 • 50GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p6

IR_Game_06

 • 5GB ddr4 RAM
 • 2 core 6.6GHz CPU
 • 60GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p7

IR_Game_07

 • 5GB ddr4 RAM
 • 3 core 9.9GHz CPU
 • 60GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p8

IR_Game_08

 • 6GB ddr4 RAM
 • 3 core 9.9GHz CPU
 • 70GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p9

IR_Game_09

 • 8GB ddr4 RAM
 • 4 core 13.2GHz CPU
 • 80GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p10

IR_Game_010

 • 10GB ddr4 RAM
 • 4 core 13.2GHz CPU
 • 80GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p11

IR_Game_011

 • 10GB ddr4 RAM
 • 6 core 19.8GHz CPU
 • 80GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p12

IR_Game_012

 • 16GB ddr4 RAM
 • 6 core 19.8GHz CPU
 • 80GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p13

IR_Game_013

 • 24GB ddr4 RAM
 • 6 core 19.8GHz CPU
 • 80GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت
vps-iran-game-p14

IR_Game_014

 • 24GB ddr4 RAM
 • 8 core 26.4GHz CPU
 • 100GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
 • دارد نیاز به احراز هویت