هاست دانلود سی پنل ایران

هاست دانلود سی پنل - پلان 1
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
هاست دانلود سی پنل - پلان 2
 • 10 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
هاست دانلود سی پنل - پلان 3
 • 20 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
هاست دانلود سی پنل - پلان 4
 • 40 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
هاست دانلود سی پنل - پلان 5
 • 80 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain
هاست دانلود سی پنل - پلان 6
 • 160 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Subdomain
 • نامحدود Park Domain