سرور مجازی اقتصادی ایران

سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 1

IR_Game_01

 • 1GB ddr4 RAM
 • 1 core 3.3GHz CPU
 • 20GB nvme HARD
 • نامحدود منصفانه 1 به 4 پهنای باند
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • زیرساخت دیتا سنتر
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 2
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 30 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 3
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 40 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 4
 • 4گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 50 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 5
 • 5گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 55 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 6
 • 6گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 60 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 7
 • 8گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 65 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 8
 • 10گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 9
 • 12گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 75 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 10
 • 16گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 80 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 11
 • 24گیگابایت رم
 • پردازنده 7 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 85 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی ایران - پلان 12
 • 32گیگابایت رم
 • پردازنده 8 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 90 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک